ชื่อ–สกุล: ลัดดา เพชรนวล | LADDA PETNUAN
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
งานที่รับผิดชอบ: การเงิน,งานแผน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3754
  ชื่อ–สกุล: อาริส สะแลแม | ARIS SALAEMAE
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3751

ชื่อ–สกุล: วันยามีละห์ แก้วกับทอง | WANYAMILAH KEAWKUBTONG
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานวิชาการและการเรียนการสอน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:3757
  ชื่อ–สกุล: จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ |  Jitrapron Kamjornsupasawat
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพ, งานพัฒนานักศึกษา
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3758
ชื่อ–สกุล: ณาฐมิยา หลีหเจริญกุล | Natmiya Leehacharoenkul
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานสารบรรณ, งานการเจ้าหน้าที่
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3756
  ชื่อ–สกุล: วศินี จุลิวรรณลีย์ | Wasinee Juliwanlee
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานบริการวิชาการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3802
Nurulhuda

ชื่อ–สกุล: นูรูลฮูดา  เจ๊ะเด็ง | Nurulhuda Je’deng
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย
งานที่รับผิดชอบ: คลินิก wellness & spa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3823

 

  ชื่อ–สกุล: ฮาลาห์ บิลสุลต่าน | Hala Bilsultan
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย
งานที่รับผิดชอบ: คลินิก wellness & spa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3823
ชื่อ–สกุล: อานีซ๊ะ  จะกะปิ | Aneesah  jakapi
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
งานที่รับผิดชอบ: บริการสุขภาพปฐมภูมิ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3799
  bb4aec ชื่อ–สกุล: จรรยา ศรียศ  
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
งานที่รับผิดชอบ: บริการสุขภาพปฐมภูมิ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3799
S 4472858 ชื่อ–สกุล:  อิคลาซียะห์ เปาะสาจิ  | Ikhlasiyah Pohsaji
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด
งานที่รับผิดชอบ :  คลินิก wellness & spa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: -

  seaza-65

ชื่อ–สกุล: อนุพนธ์ อุมา | ANUPON U-MA
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ: งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3797

ชื่อ–สกุล: ยะห์ยา สะมะแอ | Yahya Samaair
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานวิจัย , งานวิเทศสัมพันธ์
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3777
  ชื่อ–สกุล: ซูรียา มะแซ | Suriya Masae
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานบริการวิชาการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3753
ชื่อ–สกุล: อับดุลปาตัส ยูโซะ | Abdulpatus Usoh
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ : Information Technology, Infographic Designer, IT Support       
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3781
  ชื่อ–สกุล: มะรุชมี อาหวัง | Marushme Awang
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ :  Web Database Application, Stat, Data Analysis
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: -
ชื่อ–สกุล: กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว | Korakod Sawatchukaew
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่, งานสารสนเทศ, งานยานยนต์
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 3750
   7b4b09f30102 ชื่อ–สกุล: นายอับดุลเราะฮ์มาน ลาเตะ | Abdulrohman Lateh
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :  งานยานพาหนะและภูมิทัศน์